top of page

IB Yirminci Yüzyılda Türkiye (IB TITC)

20. yüzyılda Türkiye, Türk milli eğitim müfredatının tarih, coğrafya ve sosyoloji derslerine yönelik gereklilikleri temelinde, uluslararası bir bakış açısını benimseyen çok disiplinli bir okul temelli müfredattır.  Müfredatın amacı, IB Diploma Programı kapsamındaki Türk okulları için ulusal olarak zorunlu kılınan bir gereklilik sağlamaktır.

Türkiye coğrafi olarak iki kıtanın kesiştiği ve kültürel olarak en az iki büyük medeniyetin birleştiği bir yerde bulunmaktadır.  Bu durum, Türkiye’nin tarihini ve kültürünü etkilemenin yanında, Türkiye’nin komşularını etkilemesini de sağlamıştır.  Müfredatın amacı, Türk milli müfredatında gerekli olan her bir disipline (tarih, coğrafya ve sosyoloji) ait kavramları ve analitik çerçeveleri kullanarak bu etkilerin birbiri ile değişimini araştırmaktır.   Öğrencilerin Türkiye'nin bölgede ve dünyada oynadığı rolü, özellikle de “doğu” ve “batı” arasındaki tarihsel birleşimini anlamalarına yardımcı olmak için uluslararası bir bakış açısı içermektedir.

Müfredat, çağdaş uluslararası perspektifi geliştirmek, üç disiplinin öğrenme ve öğretim niteliklerini daha da bütünleşik hale getirmek ve üç disiplinin her biriyle ilgili müfredat içeriğini ve terminolojisini incelemek ve açıklamak için gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Müfredat, her biri kendi tarihsel, coğrafi ve sosyolojik boyutlarına sahip altı ana başlık altında düzenlenmiş olup değerlendirme, bu konuların bileşimini yansıtmaktadır.

20. Yüzyılda Türkiye dersinin amaçları

20. Yüzyılda Türkiye dersinin amaçları, öğrencilerin:

  1. 20. Yüzyılda Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını anlayabilme

  2. 20. yüzyılda Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkisini tanıma

  3. Türk tarihi, coğrafyası ve kültürü anlayışını kişisel ve ulusal kimliğe küresel bir bağlamda yansıtma amacıyla uygulayabilmelerini sağlamaktır.

20. Yüzyılda Türkiye’nin Anahtar Kavramları

20. yüzyılda Türkiye Diploma Programı dersi yedi kavram üzerinde yükselir: nedensellik, değişim, kültür, kimlik, bakış açıları, yerler ve iktidar. Bu kavramlar tarih, coğrafya ve sosyolojinin multidisipliner merceklerini birbirine bağlamaya yardımcı olur. Bu kavramlar öğrencilerin dersler hakkında eleştirel düşünmelerine, sorunları belirleyip çözmelerine, karar vermelerine ve materyalleri değerlendirmelerine yardımcı olur. Kavramlar öğretmenler için pasif içerik sunumundan kaçınan yaratıcı dersler ve etkinlikler hazırlamaya yardımcı olan bir araç olarak son derece yararlı olup, kavramlar, öğrencilere önceki bilgilerini geliştirme ve meseleler ve olaylar hakkında derin düşünme fırsatları sunar.

 

Nedensellik

Etkili düşünürler geçmiş hakkında yapılan birçok iddianın belirli bir takım koşulların nasıl ortaya çıktığını daha iyi açıklamaya ve anlamaya yönelik olduğunu kabul ederler.  Öğrencilerin çoğu olayın, öğrencilerin hangi nedenlerin daha önemli veya kayda değer, veya hangi nedenlerin bireyleri yönlendirme kapsamında olduğu ve hangilerinin olmadığına dair kanıta dayalı yargılarda bulunmasını gerektiren çeşitli ve birden çok nedenden oluşan bir etkileşimden kaynaklandığını bildikleri derin bir anlayış gösterilmiştir.

Değişim

20. yüzyılda Türkiye eğitimi, insanların ve olayların ne ölçüde değişime yol açtığını araştırır.  Değişim kavramının tartışılması, öğrencileri bazı iddiaların olmadığı yerlerde değişim hakkında düşünmeye ve değişim aramaya teşvik etmek veya iddia edilen insanlar ve olaylar hakkındaki ortodoks teorilerin ve varsayımların kayda değer bir değişikliğe yol açtığı iddiasına meydan okumak için kanıt kullanmaya teşvik etmek gibi karmaşık tartışmaları teşvik edebilir.  Öğrencilerin tarihsel değişim hakkındaki soru ve yargıları, içeriğin derinlemesine anlaşılmasına ve incelenen olaylar temelinde, önceki ve sonraki durum arasında yapılacak karşılaştırılmaya dayanmalıdır.

Kültür

Kültür, insanların günlük yaşamları boyunca yarattıkları ve manipüle ettikleri semboller, fikirler, açıklamalar, inançlar ve maddi üretimden oluşan organize sistemleri ifade eder. Kültür, insanların fiziksel dünyalarını düzenleme ve sosyal yapılarını koruma geleneklerini içerir. Kültüre daha yeni yaklaşımlar, kültürlerin statik, homojen veya sınırlı değil, aksine dinamik ve akışkan olduğunu kabul eder. Kültür, anlamların paylaşıldığı sosyal yapılarına işaret eder, fakat kültür aynı zamanda sıklıkla tartışmalı anlamların bulunduğu da bir yerdir.  Kavrama yönelik getirilen bu son formülasyonlar, kültürün toplumlar içinde ve arasında anlaşmazlık ve çatışma konusu olabileceğini kabul ederken, bu anlaşmazlık kültürün kendi tanımını içerebilir.

Kimlik

Kimlik, ya bireyin kendine özgü özel ve kişisel görünüşünü ya da bireyin sosyal grubun gözündeki görünüşünü ifade eder.  Kimlik aynı zamanda dini kimlik, etnik kimlik veya ulusal kimlik biçimini alabilen grup kimliği anlamına da gelir.

Bakış açıları

IB öğrencileri, tarihin ve diğer disiplinlerin bazen, büyük bir anlatıyı, diğer perspektifleri görmezden gelen dar odağa sahip bir ulusal görüşü veya tek bir bakış açısının üstünlük pozisyonuna yükseltmek için nasıl kullanıldığını veya kötüye kullanıldığını bilmelidir. Öğrenciler, çoklu bakış açılarına meydan okuma ve bunları eleştirme, karşılaştırma ve kanıtlarla destekleme konusunda teşvik edilir.  Öğrenciler ayrıca azınlıklar veya kadınlar gibi belirli gruplar da dahil olmak üzere insanların geçmişte olayları nasıl farklı şekilde yaşadıklarını araştırabilir ve karşılaştırabilirler. Bu şekilde, çoklu bakış açıları keşfetmek ve uluslararası düşünebilirliğin gelişimi arasında özel güçlü bağlantılar vardır.

Yerler

Yerler, yerel bölgelerden veya konumlardan ulusal veya devlet seviyesine kadar çeşitli ölçeklerde tanımlanabilir. Yerler kültürel veya fiziksel çeşitliliklerine göre ya da zenginlik ya da kaynak donatımındaki eşitsizliklere göre karşılaştırılabilir. Bir yerin özellikleri gerçek veya algılanabilir olabilmekle birlikte yerler arasındaki mekânsal etkileşimler düşünülebilir.

 

 

İktidar

İktidar sosyal ilişkilerin önemli bir parçasıdır ve bir kişinin veya grubun başkalarını ve kaynakları etkileme, manipüle etme veya kontrol etme becerisi olarak düşünülebilir. En geniş anlamıyla iktidar, bir sosyal grubun üyeleri arasındaki ayrımları ve eşitsizlikleri içerir. İktidara yönelik bazı yaklaşımlar yapısal güce veya iktidarları üretme gücüne odaklanır. İktidar dinamiklerini anlamak 20. yüzyılda Türkiye'yi anlamada önemli bir rol oynamaktadır.

 

Telif Hakkı © 2020 Exam Academy Turkey. Tüm Hakları Saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır. https://examacademyturkey.com/

Copyright © 2020 by Exam Academy Turkey. All Rights Reserved. Unless otherwise stated, permission is not given to copy and distribute this material, due to Turkish Intellectual Property Law, Article No. 5846, section 71. Not complying with the above stated law would cause legal processes put in place. https://examacademyturkey.com/

Ekran Resmi 2020-09-06 21.43.29.png
bottom of page