top of page

IB İspanyolca Ab Başlangıç (SD) - IB Spanish Ab initio (SL)

Dil ab initio dersi, hedef dilde önceden deneyimi olmayan öğrenciler veya çok sınırlı geçmiş deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmış bir dil edinim dersidir.

 

Öğrenciler; dil, tema ve metinler üzerinde çalışarak hedef dilde iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Bunu yaparken, dilin nasıl çalıştığına dair kavramsal anlayışlar da geliştirirler. İletişim, dersin seviyesine uygun bir dizi bağlam ve amaca yönelik alımlama, üretme ve etkileşim becerilerle kanıtlanır.

 

Ab initio müfredat dili  önceden belirlenmiş beş tema halinde düzenlenmiştir: kimlikler, deneyimler, insan yaratıcılığı, sosyal organizasyon ve gezegeni paylaşmak. Dil ab initio müfredatı, ab initio dil dersinde ele alınması gereken toplam 20 konu için öngörülen beş temada dörder alt başlığı ele alır. 

Müfredat ve değerlendirme modellerinin temel özellikleri

  • Yalnızca standart seviyede (SL) mevcuttur

  • Dersi tamamlamak için önerilen öğretim süresi 150 saattir

  • Kelime bilgisi ve dil bilgisi (dilin ne olduğu), hedef kitleyi, bağlamı, amacı, anlamı ve çeşitliliği (dilin neden ve nasıl olduğunu) anlayarak pekiştirilir ve genişletilir.

  • Uluslararası bilincin gelişimi, dersin temel amaçlarından biridir

  • Dersin öngörülen temaları, İlk Yıllar Programının (PYP) disiplinlerarası temalarından ve Orta Yıllar Programının (MYP) küresel bağlamlarından esinlenmiştir.

  • Öğrenciler, öngörülen tema ve konularla ilgili olarak çeşitli özgün metin türlerinin yanı sıra dile özgü müfredatlarda yer alan içeriğe maruz kalırlar.

  • Öğrenciler, akademik ve kişisel ilgi alanlarıyla ilişkili izleyici, bağlam ve amaçlar için farklı çeşitlerde sözlü ve yazılı metinler üretirler.

  • Öğrenciler hem harici hem de dahili olarak değerlendirilir

 

Dış değerlendirme:

Kağıt 1'den oluşur: üretken beceriler - yazma (gerekli iki göreve yazılı yanıtlar) ve

Kağıt 2: alımlayıcı beceriler - dinleme (üç sesli pasajın anlaşıldığını gösterme) ve okuma (üç yazılı pasajın anlaşıldığını gösteren) ayrı bölümleri ile


İç değerlendirme:

Bireysel bir sözlü değerlendirmeden oluşur - üretken ve etkileşimli beceriler (öğrencinin sunumu ve dersin öngörülen temalarından birine bağlı görsel bir uyarıcıya dayalı bir takip tartışması ve öğretmenle temelde genel bir konuşma. dersin en az bir ek temasından konular)

ÇEVİRİ: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-acquisition/language-ab-initio-sl/ adresinden EXAMACADEMYTURKEY.COM tarafından yapılmıştır.

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page